نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
1446392257303167.png
mammad tl

mammad tl

زندگی میکند در ایران ·
حرف دل
شُمــْـــا خــــــــــْوب. شُمــــْـا آسْ.. شُمـــْــا لــــْــــات شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق... فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.
193776
مهر 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
مهر 17, 1395 5:51 ب.ظ
193748
شهریور 24, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
شهریور 24, 1395 12:55 ق.ظ
193527
خرداد 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 9:54 ب.ظ
193519
خرداد 17, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
خرداد 17, 1395 7:55 ب.ظ
193140
فروردین 21, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 21, 1395 12:35 ب.ظ
193753
شهریور 31, 1395
193563
تیر 4, 1395
193522
خرداد 17, 1395
193193
فروردین 26, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 26, 1395 3:14 ب.ظ
193129
فروردین 20, 1395
mammad tl
اکنون دوست هست با
فروردین 20, 1395 1:05 ق.ظ
نمایش بیشتر