نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

سرنوشت مسوولان قوه مجریه بکجا می انجامد؟

بنام خدا

رئیس جمهورعلاوه برریاست دولت ومجری قانون اساسی پس ازرهبری شخصیت دوم کشورند با نگاهی به مسوولان قوه مجریه از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون میتوان به خطیر بودن این مسوولیت وسرنوشت آنان تا حدودی پی برد.ببینید:

1-اولین نخست وزیر دولت انقلابی که با چندین اتهام مواجه بود وسرانجام استعفاداد

2-اولین رئیس جمهور کشور که با اتهام جاسوسی وخیانت از کشور فرار کرد.

3-دومین رئیس جمهور پس ازیک هفته در این سمت بشهادت رسید

4-دومین نخست وزیردردولت دومین رئیس جمهور پس از یک هفته دراین سمت بشهادت رسید

5-سومین نخست وزیر دردولت سومین رئیس جمهور هم اکنون در حصرند

6-چهارمین رئیس جمهور که هم اکنون رئیس مجمع مصلحتند با انبوهی اتهامات وفشارها روبروست

7-پنجمین رئیس جمهور که ازسوی دادستانی ممنوع التصویر و.....شده است

8-ششمین رئیس جمهور که علاوه بر زندانی وبازداشت دومعاون ایشان خود ایشان نیز دارای پرونده قضائی است

9-هفتمین رئیس جمهور که هنوز در میانه راهند وازسوی برخی متهم به سازش با اجانب وغافل از اقتصاد مقاومتی وفرهنگ اسلامی درکشوراست.

اینک با مرور سرگذشت مسوولان قوه مجریه که همگی نماد اکثریت ملت ایران دربرهه های زمانی گوناگون بوده اند باید دید سرنوشت رئیس جمهور فعلی چه خواهد بود؟آیا ایشان اولین رئیس جمهور موفق خواهند بود؟ یا به موزه مسوولان گذشته خواهند پیوست ؟

ضمنا سومین رئیس جمهور پس از رحلت امام بسمت رهبری ازسوی خبرگان رهبری برگزیده شدند.