نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

راز موفقیت

بنام خدا

راز موفقیت؟!

هر که هستی

هرکجا هستی

درهرزمانی

باهردین ومذهبی

هرآئین وقانونی

برای موفقیت

هرگز گناه نکن

واگر کردی توبه کن

گناه چیست؟

فطرت آدمی گناه را می شناسد

واگر نشناخت

ترک واجب مکن

وحرا م را انجام مده

واجب وحرام در هردین ومذهب وآئین وقانون آمده است.