نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

پایان سال وکارنامه دولت؟

بنام خدا

سال جاری در شرف پایان است ودر سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. در این سال واز مجموعه دوره اول ریاست جمهوری این دولت موفقیت بزرگی کسب کرده است وآن مساله برجام است . چاه ویلی که شاید به عمد وبا ایجاد بهانه دشمنان را واداشته بود که در سازمان ملل مکررا این کشوررا محکوم کنند ووجهه این ملت را بد جلوه دهند با درایت دولت منتخب این مشکل فیصله یافت وبرخلاف کج اندیشان که مایلند این پیروزی ملت را کم اهمیت جلوه دهند بسیار موفقیت بزرگی بودکه دوست ودشمن در سراسر جهان ازآن بنیکی یاد میکنند . از دیگر موفقیتهای دولت یک رقمی کردن نرخ تورم است واز موارد دیگر ساماندهی حقوق های کلان مدیریتی بود ودیگری انتشار منشور حقوق شهروندی. بهرحال در کنار این موفقیتها قطعا کاستی هائی وجودارد که باید برطرف نمود اما همه امور دردست دولت نیست . نهادهای دیگر از جمله قوه قضائیه ومقننه ودیگر نهادها باید همکاری لازم را با دولت داشته باشند والا نتیجه کار چندان راضی کننده نخواهد بود .بازداشت چهره های سیاسی ورسانه ای ومدیران کانالهادر مقاطع مختلف میتواند برای دولت ایران در سطح جهانی وهم داخل مشکلاتی را فراهم نماید.(مصاحبه نایب رئیس مجلس با ایسنا وگزارش اخرین جلسه دولت) امید است که در دوره دوم کار این دولت بخش عمده ای از مشکلات موجود حل گردد . پیشاپیش سال نو ونوروز را بملت ایران شادباش میگویم مدیریت شبکه