نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

چگونه با دشمن روبرو شویم یا دشمنی را برکنیم

بنام خدا

چگونه با دشمن روبرو شویم یا دشمنی را برکنیم؟

اینکه با دشمن چگونه برخورد کنیم تا پیروز نشود یک فرض است واینکه چگونه عمل کنیم تا دشمنی بوجود نیاید فرض دیگر وبدیهی است که هنر انسان در دومی است که سازندگی دارد وریشه یک دشمنی رااز میان میبرد . مضافا اینکه خود ما عامل دشمنی نشویم وبعد بدنبال شیوه برخورد بگردیم. در قضیه تحریمات اگر دقت شود این ما بودیم که با پنهان کاری های خود موجب تحریک شدیم وقطعنامه ها پشت سرهم علیه ما صادر شد که البته با درایت دستگاه دیپلماسی بخیر گذشت . مثال مهم دیگری که میتوان در عصر فعلی ازآن یادکرد رابطه چین وآمریکاست . ببینید این دو دوکشور با دو ایدئو لوژیند هرگز سر ناسازگاری ندارند (کمونیسم وسرمایه داری) اما چین با اینکه اقتصاد چندم دنیا بود بدون اینکه آمریکارا تحریک کند ازدر دوستی برآمد وکم کم خودرا بالا کشید واینک بزرگترین طلبکار آمریکاست . اخیرا هم که رئیس جمهور آمریکا دست به تحریک زده است با هوشیاری وبدون تحریک متقابل مسیر ارتباط را طی میکند .این شیوه یا دشمنی را برمی چیند ویا اینکه دشمن را خلع سلاح میکند . اما شعار های غیر متعارف وبلوف های تو خالی وتحریک بیمورد هرگز در دراز مدت ثمری نمیدهد .ضمنا مگر دشمن هالوست که با موضعگیری های آنگونه ازمیدان بدر رود او آگاهی لازم ازدرون ما دارد وقتی وضعیت نابسامان مارا در اقتصاد میبیند چرا اقدام دشمنانه نکند .بهتر است بجای اینگونه برخوردها به ملت خود برسیم ووضعیت آنان را سامان دهیم که سرمایه ای ازآن بالاتر نیست ودوست ودشمن بما احترام میگذارند.