نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

ملت ایران در انتخابات چه گفت؟

بنام خدا

بنده با اینکه رای به آقای روحانی داده ام ولی این بدان معنی نیست که همه اقدامات دولت اورا تائید کنم .من مجبور بودم که میان دوکس یکی را برگزینم وآن کسی است که امید تغییر را درآن دیدم. اما آنچه در مورد رقیب آقای روحانی بطور قاطع میتوان گفت اینستکه از ایشان جامعه روحانیت وجامعه مدرسین حوزه وامامان جمعه وگروه حزب الله وجامعه مداحان و گروه جمنا وبالاخره دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وبرخی از مراجع پشتیبانی کردند. با وجود اینهمه پشتیبان دینی عقیدتی وحوزوی مردم راه دیگری را برگزیدند و این امر بدین معنی است که مردم راه این عزیزان را نمی پسندند . این امر قبلا هم در مقاطعی توسط مردم اعلام شده بود مثلا در مجلس شورای اسلامی نام آقای حداد نفر 31 بود ویا در مجلس خبرگان رهبری نام سه نفر از بزرگان حوزه خارج از صورت پذیرفته شده بود ویا در شورای شهر تهران کل اعضای موجود اخراج شدند .همه اینها درجمع یک نظریه را میرساند که مردم دیگر راه گذشته را نمیخواهند . برخی به تعداد آراء رقیب اشاره میکنند .بنده عرض میکنم که آراء رقیب حدود 5 میلیون است همان رائی که آقای جلیلی ویا ناطق در انتخابات داشتند اما علت افزایش این آراء یکی بخاطر تبلیغات دستگاه های مذهبی بود ودیگر اینکه برخی از دولت روحانی بریده بودند وبناچار به رقیب وی پیوستند .اگر این دوعامل نمیبود رای رقیب همان رای آقایان جلیلی وناطق بود.