نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

چرا به قانون اساسی قانون مادر میگویند؟

بنام خدا
چون قانون اساسی زائیده اراده یک ملت در همه پرسی است وهمه قوانین دیگر که عادی گفته میشود مبتنی برآن است .
در نظام قانونگذاری یک نظم وترتیب دقیقی وجوددارد که همه مصوبات را با یکدیگر مرتبط وسرانجام به قانون اساسی برمیگرداند همانند جدول مندلیف که هر عنصری جای خوددارد وجاهای خالی منتظر پر شدن است .
مقررات موجود درهر کشور بترتیب قانون اساسی قانون عادی تصویب نامه آئین نامه بخشنامه دستورالعمل وتصمیم فرد.
بعنوان مثال در بخش خودمان بترتیب قانون اساسی قانون مدنی قانون تجارت قانون پولی وبانکی قانون بانکداری بدون ربا مصوبات دولت آئین نامه ها بخشنامه ها دستورالعملها وتصمیمات مدیران.#قانون_اساسی