نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

گام اول برای حل مشکلات اقتصادی

بنام خدا

ساده ترین وبی هزینه ترین اقدام برای بهبود درآمد دولت کاستن ازهزینه های زائد است به بخشی ازموارد یادشده اشاره میکنم.

1-در برخی از مناسبتها در طول سال سفره هائی با جیب بیت المال وخزانه ایجاد میشود واعوان وانصار صاحب مسند متنعم میگردند.بعنوان نمونه سفره های افطار در ریاست جمهوری ودفتر رهبری وقوه مقننه وسایر دستگاه ها ی دولتی وعمومی برپا میگردد وازخزانه وبیت المال یاران همراه شکمی جانانه سیر میکنند که اخیرا برخی ازیاران همیشگی ساز جدائی زده اند. آنچه قابل هضم نیست اینستکه این محافل بنام ملت برپا میشود اما دریغ ازاینکه نیازمندان برسرخوان خود حضور داشته باشند. مسوولان محترم بویژه روحانی کسوت این خاصه خرجیهارا دیگر ادامه ندهید.

2-همه مسوولان درهررده ازوسیله نقلیه دولتی وراننده ومحافظ به تعداد استفاده میکنند چرا؟ آیا درکشور امنیت نیست؟ طبق قول مقامات امنیتی چرا هست. وتازه مگر جان آنان مهمتر از جان مردم عادی است ؟ بیائید واینگونه هزینه هارا برچینیدو ازامکانات خودتان بهره برید

3-در مقاطع گوناگون هدایا میان خودمان تقسیم میکنیم.مگر چه گلی برسر ملت زده ایم که بهر مناسبت سکه ویا هدیه دیگری میدهیم؟ بیائید اینها را برچینید تا خزانه وبیت المال خالی نشود

4-برگزاری مراسم جشن ویا سوگواری ازسوی دولت چقدر هزینه بار میاورد؟ چرا باید برای هر امری دنبال کندن از خزانه وبیت المال هستیم؟ لااقل اگر مجبوریم اینهمه شاخه های غول پیکر گل در مراسم نیاوریم .از بیگانگان بیاموزیم که با شاخه گلی حضور خودرا در جمع سوگوار یا شادمان بهم میرسانند.

این گام هنوز ادامه دارد...