نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

گام دوم برای حل مشکلات اقتصادی

بنام خدا
در گام اول حذف ریخت وپاشها مطرح شد در این گام ادغام دستگاههای موازی درنظام وحذف موارد زائد برای مثال:
1- گرچه جدائی ارتش وسپاه در قانون اساسی آمده است معذلک ازطریق فرماندهی واحد میتوان آندورا درآینده درهم ادغام نمود
2-ادغام تشکیلات امنیتی (ساس) در وزارت اطلاعات
3-حذف سیستم نظام وظیفه با وجود سازمان بسیج ویا ادغام دریکدیگر
4-ادغام دادستانی روحانیت در دادستانی کل
5-حذف شورای انقلاب فرهنگی وتقویت دو وزارتین آموزش عالی وبهداشت
6-حذف تشکیلات نظارتی شورای نگهبان وادغام در وزارت کشور
7-حذف وزارت دادگستری وحضور نماینده قوه قضائیه در هیات دولت وبرعکس
8-ادغام بانکهای دولتی حتی الامکان
9-حذف شورا های متعدد که منافی با اقتدار قوه مجریه است
وموارد دیگری که شما بیافزائید