نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

گام سوم: اصلاح قوانین

بنام خدا
در گام اول ریخت وپاشها جمع میشود ودرگام دوم حذف وادغام صورت می پذیرد اما درگام سوم اصلاح قوانین در جهت یکسانی دستگاه های عمومی دولتی وتشکیلات وابسته برهبری
1-اعمال مقررا ت یکسان نسبت به همه دستگاه های دولتی عمومی ووابسته برهبری
2-دریافت مالیات از همه دستگاه های یادشده
3-یکسانی استخدام وپرداخت حقوق در تمامی دستگاه های یادشده
4-حذف همه امتیازات ومعافیت ها دردستگاه های یادشده
5-فروش اموال وواگذاری شرکتهای قابل امکان واگذاری به بخش خصوصی
6-عدم تعلق سودیا وجه دیگری به سپرده های اینگونه موسسات وتشکیلات در بانکها
7-تمرکزحسابهای بیت المال وخزانه در یک مکان
ومواردی که شما میتوانید بیافزائید