نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.

گام چهارم برای رونق اقتصادی

بنام خدا

در گام اول جمع ریخت وپاشهابود ودرگام دوم حذف وادغام تشکیلات دولتی وعمومی ودرگام سوم اصلاح قوانین واما این گام برای گسترش بخش خصوصی است

1- واگذاری هر بخشی ازدولت به بخش خصوصی درصورت امکان

2-امکان فوری صدور مجوزها برای ایجاد مشاغل

3-جلوگیری از ورود هرگونه قاچاق بکشور

4- ایجاد بازار آزاد ارزی که توسط مردم وصرافان اداره میگردد

5- آزادی ورود ارز برای تامین ارز بازار آزاد

6-ایجاد سندیکاها وتشکیلات صنفی در جهت حمایت از تولید ومصرف کننده

7-ایجاد فضای آزاد برای مشاغل واشتغال

8- ایجاد ارتباط مشاغل با دانشگاه ها

9-دریافت مایات از مصرف کنندگان بجای تولید

10-تبدیل همه سپرده های بانکی به قرض الحسنه واعطای تسهیلات با همان عنوان واحتساب نرخ تورم بجای سود

ومواردی دیگر که شما بیافزائید