نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
454546_340
178826
خرداد 30, 1394
178396
خرداد 26, 1394
178205
خرداد 23, 1394
178194
خرداد 22, 1394
melika saffarian
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خرداد 22, 1394 11:33 ب.ظ
هر وقت دیدى:

بغل کردن "یه نفر" برات رویاست….

گرفتن دست" یه نفر" برات اروزه…..

نگاه کردن "یه نفر"برات محاله….

بوسیدن "یه نفر"برات سخته…..

……….بدون عاشق اون "یه نفر " شدى………
178178
خرداد 22, 1394
melika saffarian
اکنون دوست هست با
خرداد 22, 1394 10:22 ب.ظ
178653
خرداد 28, 1394
melika saffarian
به روز کرده تصویر پروفایل را.
خرداد 28, 1394 2:58 ب.ظ
178211
خرداد 23, 1394
melika saffarian
اکنون دوست هست با
خرداد 23, 1394 4:47 ب.ظ
178195
خرداد 23, 1394
178193
خرداد 22, 1394
melika saffarian
خرداد 22, 1394 11:25 ب.ظ
جــناق میشکستیم میگفتیم:
یادم تــــو را فرامــــوش…
ولی امـــــــروز،
تمام استخوانهـــــایم شکسته است
باز هم تو را فراموش نکرده ام
178177
خرداد 22, 1394
melika saffarian
اکنون دوست هست با
خرداد 22, 1394 10:22 ب.ظ
نمایش بیشتر