نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
محمدعلی به ابادی

محمدعلی به ابادی »بلاگ ها

زندگی میکند در گرگان, گلستان ایران · متولد اردیبهشت 1, 1325
محمدعلی به ابادی

بنام خدا بنده با اینکه رای به آقای روحانی داده ام ولی این بدان معنی نیست که همه اقدامات دولت اورا تائید کنم .من مجبور بودم که میان دوکس یکی را برگزینم وآن کسی است که امید تغییر را درآن دیدم. اما آنچه...
محمدعلی به ابادی

بنام خدا مدتها در اخبار گفته میشد که دولت عربستان برای ایجاد ائتلافی علیه تروریسم کنفرانسی را در آن کشور با نمایندگان کشورهای اسلامی وبا حضور آمریکا تشکیل میدهد. این امر سرانجام با انتخابات کشورمان ه...
محمدعلی به ابادی

بنام خدا چگونه با دشمن روبرو شویم یا دشمنی را برکنیم؟ اینکه با دشمن چگونه برخورد کنیم تا پیروز نشود یک فرض است واینکه چگونه عمل کنیم تا دشمنی بوجود نیاید فرض دیگر وبدیهی است که هنر انسان در دومی است...
محمدعلی به ابادی

بنام خدا سال جاری در شرف پایان است ودر سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. در این سال واز مجموعه دوره اول ریاست جمهوری این دولت موفقیت بزرگی کسب کرده است وآن مساله برجام است . چاه ویلی که ش...