نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
محمدعلی به ابادی

محمدعلی به ابادی »بلاگ ها

زندگی میکند در گرگان, گلستان ایران · متولد اردیبهشت 1, 1325
محمدعلی به ابادی

بنام خدا چون قانون اساسی زائیده اراده یک ملت در همه پرسی است وهمه قوانین دیگر که عادی گفته میشود مبتنی برآن است . در نظام قانونگذاری یک نظم وترتیب دقیقی وجوددارد که همه مصوبات را با یکدیگر مرتبط وسران...
   این پست را می‌پسندند.
محمدعلی به ابادی

بنام خدا حرف بدون حرکت قابل تلفظ نیست وحرکت همان صوت است که برروی حروف ویا انتهای آنها میاید وقابل تلفظ میگردد . حرکات دو نوع است کوتاه و کشیده جمعا 6 حرکت که برروی 32 حرف فارسی و28 حرف عربی آنهارا قا...
   این پست را می‌پسندند.
محمدعلی به ابادی

بنام خدا دولت استعمارگر انگلیس 70 سال پیش در سرزمین تحت سلطه خود یعنی فلسطین زمینه تاسیس دولتی یهودی بنیان نهاد .این دولت جدید در طول این مدت در تمامی زمینه ها پیشرفت نمود تقریبا همه کشورها آنرا برسم...
  و  این پست را پسندیده اید.
محمدعلی به ابادی

نام خدا فرض بگیریم که دولت نتواند اروپارا راضی به ادامه برجام نماید آیا خروج ازبرجام برای ایران مفید است؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که در خروج ازبرجام چه دست آوردی در میان است؟ بجز بالابردن م...
   این پست را می‌پسندند.
محمدعلی به ابادی

بنام خدا امسال شعار نظام حمایت ازکالای ایرانی است وبرای فراهم شدن بازار کالای ایرانی که ارزان ودرست تحویل مصرف کنندگان بدهد ضرورت دارد که هم هزینه ها کاسته شود وهم کارهای موازی که خود موجب هزینه است ا...
  و  این پست را پسندیده اید.