نام نویسی
kajbook helps you connect and share with the people in your life.
محمدعلی به ابادی

محمدعلی به ابادی »بلاگ ها

زندگی میکند در گرگان, گلستان ایران · متولد اردیبهشت 1, 1325
محمدعلی به ابادی

بنام خدا در گام اول ریخت وپاشها جمع میشود ودرگام دوم حذف وادغام صورت می پذیرد اما درگام سوم اصلاح قوانین در جهت یکسانی دستگاه های عمومی دولتی وتشکیلات وابسته برهبری 1-اعمال مقررا ت یکسان نسبت به همه د...
محمدعلی به ابادی

بنام خدا چون قانون اساسی زائیده اراده یک ملت در همه پرسی است وهمه قوانین دیگر که عادی گفته میشود مبتنی برآن است . در نظام قانونگذاری یک نظم وترتیب دقیقی وجوددارد که همه مصوبات را با یکدیگر مرتبط وسران...
  و  این پست را پسندیده اید.